Kako more utiče na zdravlje žene

 

Odlazak na more za većinu dama predstavlja veliko zadovoljstvo. A nismo ni svesni koliko morski vazduh, slana voda i sunce mogu pozitivno uticati na naše zdravlje

 

Lekovitost mora je odavno potvrđena, ali ne samo zbog plivanja ili šetanja po pesku, već i zbog vazduha i sunca (ukoliko se umereno izlažemo). Ako tome pridodamo i mediteransku hranu, koja se smatra jednom od najzdravijih, dobili smo dobitnu kombinaciju za regeneraciju organizma.

Vazduh i miris mora oslobađaju dimetil-sulfid koji direktno deluje pozitivno na disajne puteve. Bolje ćete spavati, jer se zbog obilja negativnih jona lakše apsorbuje kiseonik.

Negativni joni se bore i protiv slobodnih radikala, uspostavljajući ravnotežu hormona sreće i zadovoljstva. Samo sedenje na obali uz posmatranje talasa, učiniće da se osetite opuštenije.

Boravak na moru ublažava dermatitis, odnosno morska so i kalijum hlorid pospešuju zarastanje kože, povlačenje ekcema, a preporučuje se i kao lek za sinuse, alergije i prehlade.

Zahvaljujući suncu organizam dobija neophodne količine vitamina D koji deluje na kosti, mišiće, imunitet…

Upijanje sunčevih zraka je najbolji način za prevenciju nastanka osteoporoze i smanjenja nivoa šećera u krvi. Što je veći procenat vitamina D, to je niži nivo glukoze.

Sunčanje je korisno i u prevenciji srčanih bolesti, a suzbija i procese koji štete pamćenju.

Naravno kada govorimo o izlaganju sunčevim zracima, podrazumeva se da to treba raditi rano prepodne ili posle 17 časova. Nikako kada je sunce najjače.

 

Opasnosti koje vrebaju

Gi­ne­ko­lo­ški pro­ble­mi veoma su česti u ovom pe­ri­o­du go­di­ne zbog to­plog vre­me­na i vla­ge i od­la­za­ka na ba­ze­ne, re­ke, mo­ra, gde se „po­ku­pi” i ne­ka in­fek­ci­ja.

Nji­hov uzrok je raz­li­čit, po­čev od glji­vi­ca (pre sve­ga kan­di­da), pa do vi­ru­sa i bak­te­ri­ja.

 

Kan­di­di­ja­za je naj­če­šća let­nja in­fek­ci­ja jer raz­mno­ža­va­nju glji­vi­ca po­go­du­je to­pao i vla­žan am­bi­jent mo­krog ku­pa­ćeg ko­sti­ma.

Simp­to­mi su po­ja­ča­n si­ra­sti be­li se­kre­t, svrab, cr­ve­ni­lo, bol­no i ote­če­no ge­ni­tal­no pod­ruč­je a mo­gu­ća je i po­ja­va eri­te­ma. No­še­njem ve­ša od sin­te­tič­kih ma­te­ri­ja­la po­ve­ća­va se ste­pen vla­ge u ge­ni­tal­nom pod­ruč­ju što ta­ko­đe po­go­du­je raz­mno­ža­va­nju mi­kro­or­ga­ni­za­ma, po­go­to­vu glji­vi­ca.

 

Vul­vo­va­gi­ni­tis, za­pa­lje­nje ko­je po­red va­gi­ne za­hva­ta i spolj­ne ge­ni­ta­li­je – vul­vu. U let­njim me­se­ci­ma se kod trud­ni­ca če­šće ja­vlja zbog po­ve­ća­nog lu­če­nja hor­mo­na estro­ge­na i pro­ge­ste­ro­na i raz­mno­ža­va­nja mi­kro­or­ga­ni­za­ma.

 

Zapaljenje bešike odnosno cistitis u najvećem broju slučajeva prouzrokovano je bakterijama, a nešto ređe virusima, gljivicama ili lekovima. Prisustvo ovih elemenata u bešici preduslov je za dobijanje cistitisa, ali samo po sebi nije dovoljno. No­še­nje mo­krih ku­pa­ćih ko­sti­ma „re­me­ti” ot­por­nost slu­zni­ce pa se na nju lak­še ve­zu­ju bak­te­ri­je već pri­sut­ne u or­ga­ni­zmu.

Urednik teksta

milena_admin